• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
GAYRİ NAKDİ KREDİLER

GAYRİ NAKDİ KREDİLER

Teminat Mektubu

Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik ticari faaliyeti olan gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi v.b. konularda, sözkonusu yüklenimin yerine getirilememesi halinde, belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğinin bir mektupla taahhüt edildiği kredidir. Ticari faaliyeti olan gerçek kişiler bu ürünü kullanabilirler.

Döviz cinsi : TL/ Döviz
Gelir: Belgelenen Gelir
Maksimum Vade: 1 yıl
Teminat : Bireysel Scoring notuna göre alınır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• GayriNakdi Kredi Sözleşmesi
• Şahsın ve kefillerin kimlik fotokopileri veya pasaport fotokopisi
• Şahsın ve kefillerin gelir belgeleri
• Şahsa ve kefillerine ait ikametgah belgesi veya adına kayıtlı fatura(su, elektrik vb.)
• Risk araştırması

Akreditif / Aval - Kabul Kredisi

Akreditif ;
Finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir.

Aval/Kabul Kredisi ; İthalat bedelinin, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan ödemenizi sağlayacak bir kredi türüdür. Ödeme, poliçe vadesinde gerçekleştirilir.

Ticari faaliyeti olan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve Kamu Kurumları bu ürünleri kullanabilirler.
Kredi Tutarı: 500.000 TL
Maksimum Vade : 1 Yıl
Döviz cinsi : TL/ Döviz
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınacaktır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri.

Çek Karnesi

Şirket ve bireylerin, vadeli alımlarında kullanabileceği bir nakit yönetimi ürünüdür. Para taşıma riskini ortadan kaldıran, para çekilmesini, mal ve hizmet satın alınmasını kolaylaştıran bir üründür.
Kredi Tutarı: 300.000 TL
Döviz cinsi : TL/YP
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınacaktır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• Çek yazmaya yetkili Şirket ortaklarının İmza Sirküleri.